Condition for Storage Desiccant

- Sep 02, 2019-

How you could store the desiccant?

In order to use the desiccant product more effectively, the storage environment of the desiccant must be cool and dry, moisture-proof, waterproof, fireproof, etc. The specific storage environment requirements are as follows.

干燥剂储存环境.jpg

点击图标下载 AppAndroidiOS检测到中文英语中文德语葡萄牙语英语中文(简体)1, Gānzào jì kěndìng yào fàng zài yīnliáng gānzào chù bǎocún. Hái xū zuò dào fánghuǒ, fángdào, fángcháo, fángshuǐ. 2, Jiǎnchá chúcún cāngkù dì dìmiàn huòzhě dìbǎn, shìfǒu gānjìng wú jī shuǐ. Rú dìmiàn yǒu jī shuǐ huòzhě cháoshī, yīng lìjí qīnglǐ bìng shǐ qí gānzào, cāngkù cúnchú, dìmiàn bùnéngguò cháo. Fǒuzé duījī de huòwù zhǐxiāng róngyì shòucháo. 3, Zuò hǎo zúgòu de fángcháo cuòshī: Bǐrú shuō bu yào zhíjiē jiāng gānzào jì fàng zài cāngkù cún dì dìmiàn shàng (gānzào jì yǔ dìmiàn zhī jiān zuì hǎo yǒu tuōpán hé sùliào bù jìnxíng géduàn). Jiǎnchá cāngkù cúnchú huánjìng, quèbǎo mén, chuāng, qiángbì, tiānhuābǎn mìfēng wánhǎo, wú liè lòu, gānjìng děng. Suǒyǒu ménchuāng zài fēi zuòyè shíjiān bǎochí guānbì děng. 4, Gānzào jì chúcún cāngkù yīng zhùyì lǎoshǔ, báiyǐ jí qítā chónghài fángzhì shìfǒu yǒuxiào. Qǐng bǎochí gānzào jì chúcún cāngkù huánjìng wèishēng gānjìng, wú wūrǎn, jíshí qīngsǎo lèsè, huīchén. 5, Tiáojiàn yǔnxǔ de qíngkuàng xià, cāngkù héngwēn héng shī guǎnkòng shì zuì hǎo de. Wēndù hé shīdù de yāoqiú wèi: Wēndù 25℃±5℃, shīdù 60%±5%. Héngwēn héng shī cāngkù fēi zuòyè shíjiān bǎochí cāngkù mén guānbì, rényuán jìnchū héngwēn héng shī cāngkù zuò dào suíshǒu guānmén. Bù zhǔn rényuán suíyì dào cāngchú qūyù zǒudòng. 6, Shǐyòng tuōpán shí, qǐng jiǎnchá tuōpán shìfǒu gānzào, bù shǐyòng shīdùguò gāo de tuōpán. Biāozhǔn hánshuǐ lǜ bù yìng chāoguò 22%, kěyǐ yòng shīdù jiǎncè qì jiǎncè hánshuǐ lǜ. 7, Gānzào jì duīfàng shí yīng zhùyì zhěngqí, wěngù, héngzhí chéng xiàn. Gānzào jì bùnéng jǐn kào qiáng, zhùzi. Qǐng liú zú jùlí, yībān gānzào jì yǔ qiáng miàn, zhùzi de jùlí wèi 0.3~0.5 Mǐ. Gānzào jì néng dǎngzhù xiāofáng shuān děng xiāofáng qìcái. Gānzào jì duīfàng yào hélǐ, guīhuà qīngxī, bǎi fàng zhěngqí, bù zhǔn zhànyòng wùliú jí rén liútōng dào. 8, Huòwù duī mǎ bù chāo gāo, bù chāo yā. Jiàntóu biāojì bùyào dàozhì, qièshí fángzhǐ chǎnpǐn bāozhuāng sǔnhuài. 9, Bùyào yǔ yì huīfā de wùzhí cúnfàng zài yīqǐ. 10, Jǐnliàng bùyào jiāng huòwù duīfàng zài ménchuāng fùjìn, yīnwèi zài yīgè xiāngduì mìfēng de cāngkù huánjìng zhōng, wàijiè de cháoshī de shuǐ qì, qiáng guāng děng zuì xiān cóng ménchuāng qīnrù. Bùnéng guāngzhào huò yǒu fúshè děng děng; mìbì bǎocún, bùyào hé kōngqì zhíjiē jiēchù.展开681/50001. The desiccant must be stored in a cool dry place. It also needs to be fireproof, anti-theft, moisture-proof and waterproof.
2. Check the floor or floor of the storage warehouse for clean and no water. If there is water or moisture on the ground, it should be cleaned and dried immediately, stored in the warehouse, and the ground should not be over the tide. Otherwise, the stacked goods cartons are prone to moisture.
3, do adequate moisture-proof measures: For example, do not directly put the desiccant on the floor of the warehouse stock (the tray and plastic cloth are best separated between the desiccant and the ground). Check the warehouse storage environment to ensure that the doors, windows, walls, and ceilings are sealed, free of cracks, and clean. All doors and windows remain closed during non-working hours.
4, desiccant storage warehouse should pay attention to the effectiveness of mice, termites and other pest control. Please keep the desiccant storage warehouse environment clean and free of pollution, and clean the garbage and dust in time.
5. The warehouse constant temperature and humidity control is the best when conditions permit. Temperature and humidity requirements are: temperature 25 ° C ± 5 ° C, humidity 60% ± 5%. The constant temperature and humidity warehouse keeps the warehouse door closed during non-operation time, and the personnel enters and exits the constant temperature and humidity warehouse to close the door. Personnel are not allowed to walk around the storage area at will.
6. When using the tray, please check if the tray is dry and do not use the tray with too high humidity. The standard moisture content should not exceed 22% and the moisture content can be detected with a humidity detector.
7. When the desiccant is stacked, it should be neat, stable, and straight into the line. The desiccant cannot be placed against the wall or column. Please keep a distance, the distance between the desiccant and the wall and column is 0.3~0.5 meters. Desiccant can block fire equipment such as fire hydrants. The desiccant should be stacked reasonably, clearly planned, neatly placed, and not allowed to occupy logistics and people flow channels.
8, the cargo stacking code is not super high, not overpressure. Do not invert the arrow mark to prevent damage to the product packaging.
9. Do not store with volatile substances.
10. Try not to stack the goods near the doors and windows, because in a relatively sealed warehouse environment, the outside moisture, glare, etc. are the first to invade from the doors and windows. Do not illuminate or have radiation, etc.; keep it sealed and do not touch it directly with air.